مشاهده / بستن موضوعات

تاثیر تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران خارجی

2381 بازدید

ایران از بازار جهانی صنعت گردشگری، به عنوان بزرگترین صنعت رو به رشد دنیا، سهم بسیار ناچیزی دارد. اینترنت، به دلیل مزایا و توانمندی‎های ویژه‎ای که دارد بهترین کانال ارتباطی برای جذب گردشگران خارجی به کشور دانسته می‎شود؛ از این‎رو در پژوهش حاضر، تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی را، با استفاده از مدل لاویج و استاینر، بر جذب گردشگران اروپایی به کشور مورد ارزیابی قرار دادیم. با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس در توزیع پرسشنامه‎ها، به تعداد 150 پرسشنامه‎ بازگشتی را مورد تحلیل قرار دادیم و در نهایت، استنباط شد که تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران، بر جذب گردشگران اروپایی به کشور تاثیر چندانی ندارد. در پایان، پیشنهاد شد برنامه‎های تبلیغاتی گردشگری کشور به دست افرادی متخصص و با تجربه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و به طور مداوم ارزیابی شود.

واژگان کلیدی: تبلیغات، اینترنت، گردشگری، ارزیابی، ایران

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله.. 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق... 4

1-3- اهداف تحقیق... 5

1-4- سوالات تحقیق... 5

1-5- شرح واژه‎ها و اصطلاحات تحقیق... 6

1-6- فرايند پژوهش.... 7

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1- بازاریابی... 9

2-1-1- بازاریابی و تبلیغات... 9

2-1-2- ارتباطات بازاریابی و جایگاه تبلیغات... 12

2-2- تبلیغات... 13

2-2-1- اهمیت تبلیغات... 13

2-2-2- تاریخچه شکل گیری تبلیغات... 15

2-2-2-1- تاریخچه شکل گیری تبلیغات در ایران.. 17

2-2-3- برنامه تبلیغاتی... 18

2-2-3-1- اهداف تبليغ.. 18

2-2-3-2- بودجه‎بندی تبلیغ.. 19

2-2-3-3- پیام تبلیغ.. 20

2-2-3-4- انتخاب رسانه. 21

2-2-3-5- ارزیابی تبلیغ.. 22

2-2-4- رسانه‎های (ابزار) تبلیغاتی... 22

2-2-4-1- تلویزیون.. 22

2-2-4-2- رادیو. 23

2-2-4-3- تبلیغات چاپی.. 24

2-2-4-4- روزنامه. 24

2-2-4-5- مجله. 25

2-2-4-6- بروشور. 26

2-2-4-7- پوستر. 26

2-2-4-8- تبلیغات محیطی.. 26

2-2-4-8-1- تبلیغات فضای باز. 26

2-2-4-8-2- تبلیغات در محل خرید. 27

2-2-4-9- تبلیغات اینترنتی.. 28

2-2-5- تبلیغات و اینترنت... 28

2-2-5-1- تبلیغات اینترنتی.. 28

2-2-5-2- اینترنت... 29

2-2-5-3- اینترنت و آمیخته ترفیع.. 31

2-2-5-4- جایگاه اینترنت در تبلیغات... 31

2-2-5-5- مقایسه تبلیغات اینترنتی با تبلیغات سنتی.. 33

2-2-5-6- مزایای اینترنت... 33

2-2-5-7- علل استفاده از تبلیغات اینترنتی.. 35

2-2-5-8- درآمد‎های حاصل از تبلیغات اینترنتی.. 36

2-2-5-9- مزایای تبلیغات اینترنتی.. 38

2-2-5-10- معایب تبلیغات در اینترنت... 42

2-2-6- روش‎های تبلیغات اینترنتی... 44

2-2-6-1- روش‎های تبلیغات اینترنتی (حنفی‎زاده). 44

2-2-6-1-1- بنرها44

2-2-6-1-2- پاپ‎آپ و پاپ‎آندر. 45

2-2-6-1-3- تبلیغات بر روی ایمیل‎ها46

2-2-6-1-4- تبلیغ در موتور‎های جستجو. 46

2-2-6-1-5- تبلیغات ویدئویی.. 47

2-2-6-1-6- باتن‎ها47

2-2-6-1-7- آسمان خراش‎ها47

2-2-6-1-8- تبلیغات در اتاق‎های گفتگو. 47

2-2-6-1-9- درون‎شبکه‎ای‎ها48

2-2-6-1-10- تبلیغات متحرک... 48

2-2-6-1-11- مربع بزرگ‎ها48

2-2-6-1-12- باتن‎های بزرگ... 48

2-2-6-1-13- سوپر بنر‎ها48

2-2-6-1-14- تایل‎ها48

2-2-6-1-15- ایرلاگ‎ها48

2-2-6-1-16- تبلیغات حامی‎گری.. 49

2-2-6-1-17- تبلیغات طبقه‎بندی شده. 49

2-2-6-1-18- فوق اتصال‎ها یا هایپرلینک‎ها49

2-2-6-1-19- وب‎سایت‎ها49

2-2-6-1-20- تبلیغات بر روی بازی‎های آنی.. 50

2-2-6-2- روش‎های تبلیغات اینترنتی (تای و چانگ). 50

2-2-6-2-1- بنر‎های تبلیغاتی.. 50

2-2-6-2-2- پنجره‎های پاپ‎اوت (پاپ‎آپ‎ها)50

2-2-6-2-3- تبلیغات متنی.. 51

2-2-6-2-4- تبلیغات ویدئویی.. 51

2-2-6-2-5- تبلیغات ایمیل.. 52

2-2-7- ارزیابی تبلیغ.. 52

2-2-8- روش‎های ارزیابی اثربخشی تبلیغات بازرگانی... 53

2-2-8-1- آثار تبلیغ بر فروش.... 53

2-2-8-1-1- روش رابطه پیشین فروش- تبلیغ.. 54

2-2-8-1-2- روش مطالعات تجربی (نتایج فروش)54

2-2-8-2- اندازه‎گیری آثار ارتباطی.. 54

2-2-8-2-1- آزمایش‎های قبل از اجرای تبلیغ.. 55

2-2-8-2-2- آزمایش‎های پس از انجام تبلیغ.. 57

6-2-2- تکنیک طرز فکر (نظر سنجی). 62

2-2-9- پژوهش‎های انجام‎شده در ایران با موضوع تبلیغات در حوزه گردشگری... 68

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- طرح تحقيق... 71

3-2- جامعه آماري... 72

3-3- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه.. 73

3-4- ابزار سنجش.... 73

3-5- طراحي پرسشنامه.. 74

3-6- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه.. 75

3-7- روايي پرسشنامه.. 76

3-8- روش تجزیه و تحليل داده‎ها. 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته‎های تحقیق

4-1- توصیف داده‎ها. 79

4-2- آزمون فرضیات... 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری

5-1- جمع‎بندی یافته‎های تحقیق... 93

5-2- فرضیات پژوهش.... 94

5-2-1- فرضیه‎های اصلی پژوهش.... 94

5-2-2- فرضیه‎های فرعی پژوهش.... 94

5-3- پیشنهادات... 98

5-3-1- پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش.... 98

5-3-2- پیشنهادات برای پژوهش‎های آتی... 99

5-4- محدودیت‎های پژوهش و سخن آخر. 100

منابع و مآخذ

منابع فارسی... أ‌

منابع لاتین... ث‌

ضمائم

پرسشنامه.. خ‌

فهرست شکلها و نمودارها

 

 

شکل 1-1: مدل لاویج و استاینر. 3

شکل 1-2: گام‎های فرایند پژوهش.... 7

شکل 2-1: جایگاه تبلیغات در آمیخته بازاریابی.. 11

شکل 2-3  الگوی M5: پنج تصمیم اساسی در تبلیغ. 18

شکل2-4: کانال‎های رسانه و جایگاه وب.. 32

شکل 2-5: مدل «لاویج و استاینر» (سلسله مراتب اثرات)64

شکل 3-2: نمونه سوال پرسشنامه در مورد متغیر دوست داشتن.. 75

شکل 4-1: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو (درصد)79

شکل 4-2: وضعیت سن گردشگران پاسخگو (درصد)80

شکل 4-3: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات (درصد)80

شکل 4-4: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران (درصد)81

 

 

 

فهرست جدول‎ها

 

 

جدول 2-1: مقایسه مزایای تبلیغات در رسانه‎های مختلف... 36

جدول 2-2: درآمد‎ها و هزینه‎های تبلیغات اینترنتی.. 38

جدول 3-1: بازارهای عمده گردشگر‎فرست به ایران.. 72

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو. 79

جدول 4-2: وضعیت سن گردشگران پاسخگو. 80

جدول 4-3: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات.. 80

جدول 4-4: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران.. 81

جدول 4-5: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا81

جدول 4-6: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی». 83

جدول 4-7. نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی». 83

جدول 4-8: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش». 84

جدول 4-9: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «دانش». 85

جدول 4-10: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه». 85

جدول 4-11: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «علاقه». 86

جدول 4-12: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح». 86

جدول 4-13: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «ترجیح». 87

جدول 4-14: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن». 87

جدول 4-15: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «متقاعد شدن». 87

جدول 4-16: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «خرید». 88

جدول 4-17: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «خرید». 88

جدول 4-18: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیرهای پژوهش.... 89

جدول 4-19: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیرهای پژوهش.... 89

جدول 4-20: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی.. 90

جدول 4-21: نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی.. 90

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح و کلیات  تحقیق

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تبلیغات، یکی از ابزارهای بازاریابی برای رشد و توسعه‎ی هر صنعتی از جمله صنعت گردشگری است. در صنایع گردشگری و اوقات فراغت، تبلیغات ابزاری کلیدی است چرا که مصرف‎کنندگان بالقوه باید تصمیمات خریدشان را بر مبنای تصاویر ذهنی خویش از محصولات اتخاذ کنند زیرا به طور فیزیکی قادر به تجربه‎ی آن‎ها قبل از مصرف نیستند. در نتیجه تبلیغات، متغیری حیاتی در آمیخته‎ی بازاریابی گردشگری و اوقات فراغت می‎باشد و دامنه‎ی وسیعی از فعالیت‎ها و عوامل را در بر می‎گیرد. (مورگان و پریچارد، 2000)

پژوهش پیش رو با عنوان "اولویت‎بندی تاثیر ابزار‎های تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور (از دید گردشگران)" انجام شده‎است، و در مروری بر ادبیات گذشته، تنها دو پژوهش مرتبط با موضوع در ایران یافت شد. این پژوهش‎ها در ارتباط با تبلیغات، به طور کلی، در گردشگری بوده و هیچ پژوهشی در ارتباط با تبلیغات اینترنتی در حوزه‎ی گردشگری یافت نشد.

در سال 1374، علی ملکی تحقیقی با عنوان "تاثیر تبلیغات در جذب جهانگردان خارجی به کشور از دیدگاه جهانگردان" را انجام داده است. در این تحقیق  که از روش پیمایشی استفاده شده، به بررسی بوجه‎های تبلیغاتی کشورها، بررسی وضعیت تبلیغات در شرکت‎های خدمات سیاحتی نمونه، بررسی برنامه پنج ساله اول توسعه و در آخر مقایسه اهداف برنامه و عملکرد افزایش تعداد جهانگردان پرداخته شده‎است (ملکی، 1374). در نتایج نیز بیشتر به اهمیت گردشگری در عصر حاضر تاکید شده و در مورد توسعه‎ی آن پیشنهاد‎هایی کلی مانند توسعه و تقویت برنامه‎های تبلیغاتی برای معرفی ایران داده شده‎است.

تحقیقی دیگر در سال 1381 با عنوان "تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران بین‎المللی به شهر اصفهان از دید گردشگران"، توسط رضا اکبری انجام شد که به بررسی تاثیر ابزار تبلیغاتی استفاده‎شده در شهر اصفهان پرداخته است. در این تحقیق نیز از روش پیمایشی استفاده شد و در آخر به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام از ابزارهای تبلیغاتی استفاده‎شده تاثیری در جذب گردشگران خارجی نداشته است و کتاب راهنما به عنوان موثرترین ابزار تبلیغاتی و بعد از آن به ترتیب، تبلیغات اینترنتی، تلویزیون، بروشور، و روزنامه قرار می‎گیرند. (اکبری، 1381)

روش کلی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) می‎باشد. بر مبنای هدف پژوهش، مدل لاویج و استاینر انتخاب شد که که شکل جدیدتر و توسعه یافته تر از مدل معروف آیدا (AIDA) می‎باشد. این مدل دارای سه مرحله و 6 متغیر می‎باشد که در شکل 1-1 مشاهده می‎کنید.

 

مرحله

طبقه

رفتاری

خرید

متقاعد شدن

عاطفی

ترجیح

دوست داشتن

شناختی

دانش

آگاهی

شکل 1-1: مدل لاویج و استاینر (1961)

 

سوالات در قالب طیف 5 گزینه‎ای لیکرت طراحی شد و به زبان انگلیسی ترجمه شد. از آن جایی که حجم نمونه‎ی پژوهش، 150 تعیین شد، بنابراین پرسشنامه‎ها را توزیع کردیم تا به تعداد 150 پرسشنامه‎ی تکمیل‎شده و صحیح (بدون اشکال) دست یافتیم. لازم به ذکر است، روش نمونه‎گیری انتخاب شده، نمونه‎گیری در دسترس است که یکی از روش‎های نمونه‎گیری غیرتصادفی می‎باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شد و از آزمون‎های t استیودنت تک نمونه‎ای و آزمون فریدمن برای تحلیل آمار استنباطی استفاده شد. در نهایت، فرض اصلی پژوهش که مربوط به تاثیر تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران بر جذب گردشگران اروپایی به کشور بود رد شد؛ به عبارتی، استنباط شد که تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران، بر جذب گردشگران اروپایی به کشور تاثیری ندارد. این امر، به احتمال زیاد به دلیل ضعف در تبلیغات گردشگری ایران، به خصوص از طریق شبکه‎ی ارتباط جهانی (رسانه‎ی نوین اینترنت)، می‎باشد که مورد بحث قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شده‎است.

1-1- بیان مساله

سهم ایران از بازار جهانی صنعت گردشگری، به عنوان بزرگترین صنعت رو به رشد دنیا، بسیار ناچیز می‎باشد. از 919 میلیون گردشگر ورودی و 939 میلیارد دلار (آمریکا) عایدی جهان از گردشگری بین‎المللی در سال 2008، سهم ایران تنها 034/2 میلیون گردشگر ورودی و 908/1 میلیون دلار عایدی از طرف سازمان جهانی گردشگری (WTO) اعلام شده‎است (سازمان جهانی گردشگری، 2010). این در حالی است که به هیچ عنوان با میزان برخورداری ایران از منابع تاریخی، فرهنگی و طبیعی همخوانی ندارد (شکیبایی، 1384). باید خاطر نشان کرد که بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‎های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‎های طبیعی را در جهان دارا است و یکی از امن‎ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است (ویکی‎پدیا، 1390).

 در چشم‎انداز بیست ساله ایران پیش‎بینی‎شده که تا سال 2020، کشور ایران به رقم سالانه بیست میلیون گردشگر خارجی در سال دست خواهد یافت. مسلما برای جذب 20 میلیون گردشگر خارجی در سال، ایران به عنوان یک مقصد گردشگری باید از مدیریت بازاریابی مطلوبی برخوردار باشد. درميانتماموظايفمديريتبازاريابي،يكيازمهمترينوظايفمتصديگردشگري، توسعهياحفظتصويرذهنيازمقصدمطابقوهماهنگباخواستگروه‎هاي بازديدكنندهموردنظر می‎باشد (لامزدن، 1992، ترجمه تاج‎زاده‎نمین، 1387). موفقیت یک مقصد تا حد زیادی وابسته به تصویر آن می‎باشد. رویکردی که درایجاد آگاهی و تصویر مقصد اتخاذ می‎شود، در رقابت و جذابیت نهایی مقصد سرنوشت‎ساز می‎باشد.

از طرفی دیگر، فعالیت‎های ترفیعی و تبلیغات، پارامترهای اساسی برای معرفی یک مقصد گردشگری می‎باشند و در ایجاد آگاهی و تصویر مقصد بسیار نقش دارند؛ تبلیغات یکی از پر کاربردترین ابزار ارتباطات بازاریابی در گردشگری می‎باشد، عمدتا بدین دلیل که محصول یا خدمت گردشگری ناملموس می‎باشد (میدلتون و کلارک، 2001). این محصول و خدمت اغلب بر پایه‎ی تصاویر واقعی یا ادراکی گردشگری و مقصد استوار می‎باشد. آن چه در گردشگری قابل توجه است، اندازه‎ی کلان تبلیغاتی است که هزینه می‎شود. بنابراین یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی تبلیغات است و یکی از مراحل اصلی در چرخه‎ی تبلیغات می‎باشد (مورگان و پریچارد، 2000).

از این رو، در پژوهش حال حاضر به ارزیابی ابزار‎های تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران بر جذب گردشگران اروپایی ورودی به کشور از دید آن‎ها پرداختیم. 5 ابزار یا روش تبلیغات اینترنتی معمول مورد استفاده را (که عبارتند از بنر‎های تبلیغاتی، پنجره‎های پاپ- اوت، تبلیغات متنی، تبلیغات ویدئویی و تبلیغات ایمیل) با استفاده از مدل معروف لاویج و استاینر که در حقیقت شکل جدیدتر و توسعه یافته تر از مدل آیدا (AIDA) می‎باشد، مورد بررسی قرار دادیم.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

مقصد‎های گردشگری و همچنین شرکت‎ها و سازمان‎های مختلف در حوزه‎ی گردشگری، هر ساله وقت و هزینه‎ی زیادی را صرف تبلیغات خود می‎کنند تا از این طریق به مشتریان بیشتری دست یابند. یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی آن است. به عبارتی میزان موفقیت ما را در ساخت برنامه‎های تبلیغاتی که بودجه زیادی جهت آن‎ها صرف کرده‎ایم، مشخص می‎کند؛ بدون ارزیابی تبلیغات، تقریبا هیچ تضمینی در موثر بودن تبلیغات انجام‎شده وجود ندارد و می‎توان گفت حداقل بخش قابل ملاحظه‎ای از بودجه‎های تبلیغات به هدر می‎روند.

ارزیابی در تبلیغات بسیار حایز اهمیت است، نه تنها بدین دلیل که آن چه را یک فعالیت تبلیغاتی به دست آورده، تعیین می‎کند بلکه به خاطر این که ارزیابی تبلیغات، رهنمود‎هایی را نیز در مورد چگونگی بهبود و توسعه‎ی فعالیت‎های تبلیغاتی آتی فراهم می‎کند. از این رو با ارزیابی تبلیغات می‎توانیم به ضعف‎های خود پی برده و کوشش کنیم در آینده آن‎ها را برطرف کرده و تبلیغات خود را بهبود دهیم. با ارتقای تبلیغات در حقیقت آگاهی و تصویر گردشگران احتمالی را از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری بهبود می‎دهیم و گردشگران بیشتری را می‎توانیم جذب ‎کنیم.

1-3- اهداف تحقیق

ابزار‎های تبلیغاتی گردشگری ایران تا چه اندازه بر جذب گردشگران اروپایی به کشور تاثیر دارد و همچنین اولویت‎بندی تاثیر این ابزار‎ها.

1-4- سوالات تحقیق

-          سوال اصلی

ابزارهای تبلیغات اینترنتی تا چه اندازه بر جذب گردشگران اروپایی به کشور تاثیر می‎گذارد و همچنین رتبه‎بندی آن‎ها به چه صورت است؟

-          سوالات فرعی   

1)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه موجب آگاهی گردشگران اروپایی نسبت به این کشور به عنوان یک مقصد گردشگری می‎شود؟

2)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه موجب افزایش دانش گردشگران اروپایی نسبت به این کشور به عنوان یک مقصد گردشگری می‎شود؟

3)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه توجه گردشگران اروپایی را به خود جلب می‎کند؟

4)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه موجب می‎شود تا گردشگران اروپایی، این کشور را نسبت به سایر مقاصد گردشگری ترجیح دهند؟

5)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه گردشگران اروپایی را نسبت به انتخاب این کشور به عنوان مقصد گردشگری خود، قانع می‎کند؟

6)      ابزارهای تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران تا چه اندازه سبب می‎شود تا گردشگران اروپایی در نهایت این کشور را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کنند؟

7)      رتبه‎بندی ابزار‎های تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران به چه صورت است؟

 

 

 

 

1-5- شرح واژه‎ها و اصطلاحات تحقیق

تبلیغات:« هر شکلی از ارتباطات غیرشخصی در مورد یک سازمان، محصول، خدمت یا ایده توسط یک حامی مشخص که برای آن هزینه پرداخت شود. » (بلچ و بلچ، 2004، 57)

تبلیغات اینترنتی: اشلوز و دیگران (1999) تبلیغات اینترنتی را این گونه تعریف می‎کنند: « هر نوع محتوا و مضمون تجاری موجود در اینترنت که شرکت‎ها برای آگاه کردن مصرف‎کنندگان در مورد کالاها و خدمات خود طراحی می‎کنند. » (نیاکان لاهیجی، 1387، 61)

گردشگری:« به عمل فردی که به مسافرت می‎رود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و دیگر هدف‎ها اقامت نماید، جهانگردی گفته می‎شود. » (گی، 1933، ص 22)

گردشگر: « گردشگر یا بازدید‎کننده‎ی یک شبه کسی است که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما