مشاهده / بستن موضوعات

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل بندر عباس با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

3308 بازدید

هدف از از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان هرمزگان و کارشناسان هیئت شنا و ورزش های آبی استان هرمزگان بودند که تعداد آنها برابر با 68 نفر بود. بنابراین نمونه تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شد، بطوری که تعداد 68 پرسشنامه بین نمونه های تحقیق توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از کار آب یار(1391)، استفاده شد، که روایی آن توسط اساتید سنجیده و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقدار آن برابر با (78/0= a) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بعلاوه جهت تعیین رتبه های این عوامل از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین عوامل نه گانه و توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان ارتباط معنی داری وجود دارد که به شرح زیر می باشد: بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(65/0 = r)، بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(55/0 = r )، بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(70/0 = r )، بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(81/0 = r )، بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار (81/0 = r )، بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(78/0 = r)، بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(76/0 = r) و بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد(71/0 = r) وجود داشت. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بیشترین نقش و خدمات حمل و نقل نیز کمترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان با تأکید بر ورزشهای آبی و ساحلی دارند. بعلاوه رتبه هریک از عوامل دیگر به صورت زیر می باشد: منابع طبیعی، عوامل مربوط به تربیت بدنیو ورزش ، امکانات رفاهی، گردشگری و میراث فرهنگی، امکانات و زیرساخت­ها، سرگرمی و فعالیت های تفریحی.

واژگان کلیدی:گردشگری ورزشی، جاذبه ها، ورزش های آبی

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.        مقدمه

سفر کردن و آشنايي با سرزمين هاي تازه از دير باز در فرهنگ هاي گوناگون جهان داراي اهميت بوده و گاه نيز مقدس شمرده شده است. در فرهنگ اسلامي نيز به سفر کردن بسيار توجه شده و همواره توصيه شده است. در عصر جديد پيشرفت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به تغيير سبک زندگي افراد انجاميده و سفرکردن و گردش به عنوان بخش مهمي از اوقات فراغت در زندگي افراد مطرح شده است. بعلاوه بوجود آمدن وسايل ارتباط جمعي جديد و تسهيل حمل و نقل، به افزايش کمي و کيفي سفر کردن انجاميده است (فرقانی،1385).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند(پارسائیان، 1382). امروزه ورزش نیز یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیا است و افراد بسیاری در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و "گردشگری ورزشی" صنعتی است که از ترکیب دو صنعت" ورزش" و صنعت "گردشگری" پدید آمده است. به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیت های مهم گردشگران در حین گردشگری است و گردشگری و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزشی همراه است(هنرورا،1383).کشورهاي مختلف دنيا به گردشگري به عنوان يک صنعت در آمد زا و توسعه آفرين ارج نهاده و در ترويج و گسترش آن تلاش فراوان نموده اند (ناصری،1375). عللي همچون افزايش در آمد، کاهش ساعات و روزهاي کاري، افزايش تعطيلات، بي تحرکي، بالا رفتن استاندارد هاي زندگي، رشد و توسعه ارتباطات، رشد تکنولوژي، توسعه راه ها و حمل و نقل و تغيير نيازهاي مردم از دلايل مشترکي است که انسان امروزي را به سمت گردشگري و ورزش سوق داده است و رشد فزاينده و غير منتظره اي را براي اين دو صنعت در قرن حاضر به وجود آورده است (تیک لی، 2003).هر کشور و هر مقصد ورزشی محصولات و خدمات گوناگونی را برای جلب گردشگر ارائه می کند و هر گردشگر این امکان را دارد که میان مقاصد مختلف یکی را انتخاب کند. یاماگوشی(2005)، در تحقیق خود تحت عنوان "بررسی دلایل انگیزه ها و محدودیت های مسافرت کنندگان در قالب گردشگران ورزشی" پرداخت. وی به این نتیجه رسید که در هر مطالعه ای که به منظور برنامه ریزی و توسعه گردشگری ورزشی در شهر یا کشور مقصد انجام می گیرید، بایستی دلایل، جذابیت ها و موانعی که برای گردشگران مهم است شناسایی شوند. وی بهره گیری از جاذبه های طبیعی ورزشی را به دلیل انگیزه تفریحی مهم ترین عامل دانست.

از طرفی سرزمین پهناور ایران با طبیعت رنگارنگ و استثنائی، در برگیرنده سواحل، کوه ها، دریاچه ها، جنگل ها و بیابان های منحصر به فردی است که همه و همه کشور ما را در رتبه پنجم از نظر جذابیت های طبیعی در جهان قرار داده است. ورزش های ساحلی و آبی از جمله جاذبه های مستعد طبیعی و ورزشی کشور به شمار می روند. نتایج تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که وجود مناظر طبیعی زیبا مانند: پارک های ملی، سواحل دریا، حاشیه رودخانه ها، مناظر ییلاقی و مراکز کوهستانی و سایر جاذبه ها همانند آب و هوا، چهارفصل بودن و وجود مراکز آب درمانی مثل چشمه های آب معدنی می تواند فرصت مناسبی برای جذب گردشگر فعال و در نتیجه توسعه گردشگری ورزشی فراهم آورد. حال با عنایت به تمامی مطالب گفته شده یکی از راه های توسعه توریسم ورزشی از یک سو مستلزم وجود جاذبه های سیاحتی و فرهنگی است و از سوی دیگر با یک فعالیت ورزشی توأم می گردد. با توجه به اینکه ایران و بخصوص استان هرمزگان دارای سواحل زیبا و پتانسیل های طبیعی و جاذبه های سیاحتی و فرهنگی بسیار و از طرفی برخورداری از ظرفیت بالای فعالیت های اقتصادی به عنوان استانی توانمند در آماده سازی شرایطی مطلوب برای علاقه مندان است و با توجه به اینکه از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای برگزاری انواع مسابقات آبی و ساحلی برخوردار می باشد، می تواند به عنوان قطبی مهم در صنعت توریسم به معنای عام و توریسم ورزشی در معنای خاص آن تلقی گردد و به واسطه نیاز روحی روانی انسان امروزی به تفریح در مناطق مختلف طبیعی و بخصوص ورزش هایی که در سواحل دریا صورت می گردد، با یک برنامه ریزی حساب شده ضمن بهره گیری از استعداد مناطق مختلف استان و لحاظ کردن شرایط مختلف می توان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اشتغال زایی گام برداشت و هم محیط مناسبی برای گردشگران به وجود آورد و همچنین بهبود زیرساخت ها را فراهم کند. لذا محقق در این تحقیق قصد دارد تا با تأکید بر جاذبه های طبیعی و ورزش های آبی در سواحل استان، نقش آنها را در توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان، و گردشگران ورزشی بررسی و نتایج آن را ارائه نماید.

 

1-2.        بیان مسئله

ورزش[1] از ملزومات زندگي معاصر بوده و به عنوان بزرگ ترين پديده اجتماعي جهان شناخته شده است. ورزش در جهان به صنعت بزرگ و موفقي تبديل شده تا جايي که 5/2 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است (کوستا، 2005). امروزه ورزش بخش مهمي از فرهنگ ملل جهان است(دبورا،76؛ پارکز،82). و به حدي در جوامع امروزي رسوخ کرده است که عنوان مي شود يکي از متداول ترين و مهم ترين عوامل ايجاد انگيزه براي سفر وگردشگري نيز مي باشد. از طرفي گردشگري و جهانگردي[2]هم مانند ورزش بخش مهمي از زندگي مدرن شده است. ارتقاء فرهنگ در جوامع مختلف علاقه مندي و تقاضا براي گردشگري را افزون ساخته است (ملک اخلاق،82؛ فرقانی،85).هر چند که سفر براي ورزش و شرکت در جشنواره ها و مسابقات از قرن ها قبل سابقه دارد و در تمدن هاي اوليه در مصر، يونان روم، چين و ديگر تمدن هاي آسيايي ديده شده است، اما سفر هاي ورزشي در شکل بين المللي و نوين خود يک توسعه منحصر به فرد را در قرن اخير داشته
است (فرقانی،1385). از حدود دو دهه قبل توجه از دو بخش صنايع گردشگري و صنايع ورزش و همچنين از دو بخش آکادميک آن ها به گردشگري ورزش جلب شد و يک صنعت چند ميليارد دلاري را که سريع ترين و شگفت انگيز ترين رشد را در سال هاي اخير تجربه کرده است، بوجود آورده است. نام اين صنعت « گردشگري ورزشي » است که علاقه مندان و طرفداران فراواني در سراسر جهان دارد (بوچت، 2004). طبق آمار منتشره در کشورهاي مختلف حدود 20 تا 30 درصد گردشگران، ورزش را دليل اصلي سفر خود عنوان نموده و بيش از نيمي از سفر هاي تعطيلات را، سفر هايي تشکيل مي دهند که هدف از آن ها، ورزش هم هست (اسوارت، 2007). لذا گردشگري ورزشي يک بخش در حال توسعه گردشگري است که با توجه به آمار، حدود 32 درصد از توفيقات و دستيابي هاي جهاني گردشگري را به خود اختصاص داده و با توجه به تغيير سبک زندگي و علاقه مردم به اين پديده، حائز اهميت است (کورتزمن،2005). در حال حاضر بسياري از کشورهاي جهان در تلاش براي تقويت صنعت گردشگري ورزشي خود هستند زيرا اين صنعت مي تواند نقش برجسته اي را به عنوان يک مولد اقتصادي و ايجاد کننده اثرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و زيست محيطي در جوامع مختلف داشته باشد. به طوري که امروزه به يک ابزار کليدي براي توسعه کشورها تبديل شده است (تیک لی و یانگ، 2003). ميزباني رويداد هاي مهم بين المللي و منطقه اي، برگزاري جشنواره هاي ملي ورزشي و ايجاد پايگاه هاي تفريحي ورزشي ويژه گردشگران ورزشي و تجهيز و آماده سازي جذابيت هاي طبيعي ورزشي، از جمله فعاليت هايي است که در جهت جذب بيشتر گردشگران ورزشي خارجي و داخلي در کشورهاي مختلف جهان در حال پيگيري و انجام است. در اين بين کشور ما ايران به رغم داشتن قابليت ها و ظرفيت هاي فراوان در خصوص جذب گردشگران مختلف و با توجه به اهميت و ضرورت توسعه گردشگري براي کشور، هنوز سياست گذاري و برنامه ريزي منسجم و کارآمدي براي آن طراحي نشده است و متأسفانه هنوز صنعت گردشگري کشور به تبع آن گردشگري ورزشي، جايگاه واقعي خود را نيافته است (صديق زارعي، 84). با توجه به اینکه نیمه جنوبی ایران و بخصوص استان هرمزگان با طبيعت استثنايي که در بر گيرنده سواحل، کوه هاو بيابان هايي زيبا و منحصر به فردي می باشد، از نظر جذابيت هاي طبيعي جایگاه خاصی در بین استان های کشور جهت جذب گردشگر دارد. در این بین ورزش هاي ساحلي و آبي از جمله جاذبه هاي مستعد طبيعي ورزشي کشور به شمار مي روند. که در کنار قابليت هاي مختلف ورزش کشور،ظرفيت هاي خوبي در جهت توسعه صنعت گردشگري ورزشي، هم در زمينه رويداد ها و مسابقات و هم در حوزه فعاليت هاي تفريحي ورزشي، بوجود آورده است(کرمی،78). از آنجایی که سواحل استان هرمزگان شرایط مناسب جهت انجام ورزش های مختلف آبی را دارا می باشد بنابراین در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی کدامند؟

 

1-3.        ضرورت و اهمیت تحقیق

گردشگري در هر کشوري چه توسعه يافته و چه در حال توسعه، شامل منافع اقتصادي و اجتماعي بسياري است. از اينرو برنامه ريزي براي توسعه و گسترش آن از اهميت فراواني برخوردار مي باشد (هنرورا،1383). طبق تأييد يونسکو و سازمان گردشگري جهاني ايران جزو ده کشور برتر جهان در زمينه جذابيت هاي جلب گردشگر و داراي بيشترين تنوع و گوناگوني جاذبه هاي گردشگري است (فرقانی،1385) و اين در حالي است که اکنون سهم ايران از اين بازار بسيار ناچيز و در حدود 1/0 درصد از توليد ناخالص ملي مي باشد (تیک لی،2003). امروزه يکي از انواع گردشگري که بسيار مورد علاقه و استفاده مردم دنيا واقع شده است، گردشگري ورزشي است (کارترزمن[3]،2005). همچنين در سال هاي اخير، احساس نياز مردم به ورزش در تعطيلات افزايش يافته و سفر هاي ورزشي طرفداران زيادي پيدا کرده است.سال 2004 از سوي [4]WTOبه نام سال گردشگري ورزشي نامگذاري شده است و دبير کل سازمان جهاني گردشگري و رئيس کميته بين المللي المپيک در پيامي مشترک در سپتامبر 2004 تأکيد کردند که گردشگري و ورزش دو نيروي محرک براي ثبات در رشد اقتصادي، اشتغال زايي و افزايش در آمد هستند (ایساک براز[5]، 2002) در حال حاضر اين نياز احساس مي شود که سازمان هاي ورزشي و گردشگري بايستي به طور نزديکي با يکديگر کار کنند تا از فرصت هاي گردشگري ورزشي که اهداف هر دو حوزه را تحقق مي بخشد، بهتر بهره برداري گردد .گردشگري ورزشي به عنوان صنعتي پيشرو در اکثر کشورهاي دنيا در حال اوج گيري و توسعه است (رس[6]،2004و هات بویز[7]،2004) و پيش بيني شده است، که اين صنعت به طور ميانگين تا سال2020 هر ساله رشدي معادل 10 درصد خواهد داشت. هر چند که اين پيش بيني رشد براي کل بخش گردشگري، 5 درصد است (وید،[8]2006). اما در کشور ما فقدان شناخت کافي، عدم مديريت و نبود استراتژي هاي مدون و مشخص تاکنون، باعث غفلت از اين حوزه و از دست رفتن فرصت هاي منحصر به فرد موجود در کشور شده است. با توجه به فوايد فراوان اقتصادي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و زيست محيطي گردشگري ورزشي و با درک اهميت داشتن جامعه اي سالم و با نشاط توسط مديران، برنامه ريزان و مسئولين و همچنين تمايل مردم به داشتن تعطيلات و تفريحات فعال و پويا، لزوم توجه به مقوله گردشگري ورزشي و توسعه آن در کشور اجتناب ناپذير مي نمايد (علمدار،1384). مناطق ساحلی از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است و آن از قابلیت های بالقوه و بالفعل اکوتوریستی هر ناحیه می باشد. محدوده های ساحلی با تلفیقی زیبا از دریا و ساحل، محیطی آرام بخش بوجود آورده اند که توانایی جذب گردشگران را از نقاط دور و نزدیک دارند.امروزه ترکیبی از فعالیت ها و جذابیت ها مانند آفتاب، شن و ماسه های ساحلی و تنوع محیطی، باعث انتخاب سواحل توسط گردشگران شده است. ورزشهای ساحلی نیز از جمله فعالیت های مهم گردشگران است که در نواحی ساحلی، امکان اجرا دارد(الهام،1376). کاویانی(1372)، با روش های مختلف به تهیه نقشه زیست اقلیمی ایران پرداخته است. از میان اشکال مختلف گردشگری، بیشتر نواحی جذب گردشگر در سواحل متمرکز شده اند و این به علت فضای منحصر به فردی است که سواحل و جزایر در جذب گردشگر دارند(بریمانی،1389). کرانه های ساحلی استان هرمزگان با برخورداری از جاذبه های متعدد طبیعی توریستی و همچنین داشتن سواحل شنی و مناظر زیبا و دل انگیز، می تواند یکی از بزرگترین کانون های توریستی و گردشگری ورزشی ساحلی باشد. این سواحل به خاطر برخورداری از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوای ویژه در فصول سرد، از جمله درجه حرارت مناسب، مدت آفتابی بودن روزها، درجه حرارت آب دریا، رطوبت نسبی و چشم اندازهای زیبای طبیعی و همچنین سهولت دسترسی به نقاط مختلف کشور از طریق راه های هوایی، زمینی و ریلی شرایط برخوردای از امکانات رفاهی و خدماتی و تأسیسات تفریحی، یکی از مساعد ترین مناطق ایران برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی باشد. بنابراین با توجه به پتانسیل موجود در محدوده نوار ساحلی استان هرمزگان، می توان با شناخت زمینه ها و راه های توسعه گردشگری ورزشی در این سواحل، زمینه را برای جذب توریسم های ورزشی هموار کرد و از این طریق منبع مهمی جهت افزایش بهره وری و بهبود وضع موجود اشتغال ناحیه باشد.

 

1-4.        اهداف تحقیق

هدف کلی:

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی می باشد.

اهداف اختصاصی:

 1. تعیین نقش منابع طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 2. تعیین نقش خدمات حمل و نقل بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 3. تعیین نقش امکانات و زیرساخت ها بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 4. تعیین نقش سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 5. تعیین نقش خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 6. تعیین نقش عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 7. تعیین نقش خدمات ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 8. تعیین نقش گردشگری و میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

 

1-5.        فرضیه های تحقیق

 1. بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 2. بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 3. بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 4. بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 5. بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 6. بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 7. بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 8. بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

 

1-6.        قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:

این تحقیق در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان انجام شد.

قلمرو زمانی:

این تحقیق در تابستان و پاییز 1392 انجام شد.

1-7.        تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

 

 

[1]- Sport

[2]- Tourism

[3] -Kurtzman

[4] -World Tourism Organization

[5] -IssacBraz

[6]- Ross

[7] -HautBois

[8] -Weed......................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 22000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 320000 ریال

قیمت جدید : 22000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما